Kira Kontratı Örneği

Kira Kontratı ÖrneğiKİRASÖZLEŞMESİ

DAİRESİ


MAHALLESİ


SOKAĞI NUMARASI


KİRALANAN ŞEYİN CİNSİ


KİRAYA VERENİN ADI SOYADI


KİRAYA VERENİN İKAMETGAHI


KİRACININ ADI SOYADI


KİRACININ İKAMETGAHI


KİRACININ İŞ ADRESİ VE TEL


BİR AYLIK KİRA KARŞILIĞI

RAKAM İLE


YAZI İLE


BİR SENELİK KİRA KARŞILIĞI

RAKAM İLE


YAZI İLE


KİRANIN NE ŞEKİLDE ÖDENECEĞİ


KİRA MÜDDETİ


KİRANIN BAŞLANGICI


KİRALANAN MECURUN ŞİMDİKİ DURUMU


KİRALANAN MECURUN NE İÇİN KULLANILACAĞIKİRALANANŞEY İLE BERABER TESLİM ALINAN DEMİRBAŞ BEYANI1/7/1984tarih ve 488 sayılı Damga vergisi Kanununu değiştiren 29/7/1970tarih ve 1318 sayılı Finansman Kanunu gereğince: Mal sahibi vekiracı için %1, kefil, %5 olmak üzere, mukavele müddetine görebütün kira bedellerinin binde altısı nispetinde damga puluyapıştırılacaktır. Pullar tarih ile beraber imza ve mühürkonuşmak suretiyle iptal olunacaktır. İki pul için bir iptalmuamelesi kabul edilebilir. Bu kira sözleşmesi 210 sayılı Kanunun5. Maddesi gereğince 200 TL lik Damga Pulu yapıştırıncageçerlidir.

TESLİMAT

 1. Kiracı kiraladığı şeyi kendi malı gibi kullanmaya ve bozulmamasına, evsaf ve meziyetlerini şöhret ve itibarını kaybetmesine meydan vermemeye ve içinde oturanlara (varsa) onlara karşı iyi davranmaya mecburdur.

 2. Kiralanan yerin su, elektrik, doğalgaz, yakıt masrafları, kapıcı parası kiracıya aittir.

 3. Kiracı kiraladığı şeyin kiralanan kiracı tarafından üçüncü şahsa kısmen veya tamamen kiralanıp ta taksimatı ve ciheti tahsisi değiştirilir veya herhangi bir suretle tahrip ve tadil edilirse mal sahibi kira akdini bozabileceği gibi bu yüzden vukua gelecek zarar, ziyanı protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kiracı tazmine mecburdur. Vaki zararın üçüncü şahıs tarafından yapılmış olması al sahibinin birinci kiracıdan talep hakkına tesir etmez.

 4. Kiralanan şeyin tamiri lazım gelir ve üçüncü bir şahıs onun üzerinde bir hak iddia ederse kiracı hemen mal sahibine haber vermeye mecburdur. Haber vermezse zarardan mesul olacaktır. Kiracı zaruri tamiratın ircaına müsaade etmeye mecburdur. Kiralanan şeyin alelade kullanılması için menteşelemek, cam taktırmak, reze koymak, kilit ve sürgü yerleştirmek, badana gibi ufak tefek kusurlar mal sahibine haber vermeden ve münasip müddet beklemeden kiracı tarafından yaptırılırsa masraflar mal sahibinden istenemez.

 5. Kiralanan şeyin vergisi ve tamiri mal sahibine, kullanılması için lazım gelen temizleme islah masrafları kiracıya aittir. Bu hususta adete bakılır.

 6. Kiracı kiraladığı şeyi ne halde buldu ise mal sahibine o halde ve adete göre teslim etmeye mecburdur. Kiralanan gayrimenkul içinde bulunan demirbaş eşya ve aletler kontrat müddetinin bitiminde tamamen, iade ile mükelleftir. Gerek bu demirbaşlar ve gerek kiralanan şeyin teferruatı zayi edilir veya kullanmaktan dolayı eskirse kiracı bunları kıymetiyle tazmine ve mal sahibi talep eylediği halde ödemeye mecburdur.

 7. Kiracı kiraladığı şeyi mukaveleye göre kullanmış olması hesabıyla onda ve eşyasında husule geleneksizliği ve değişiklikten mesul olmayacaktır. Kiracının kiraladığı şeyi iyi halde almış olması esastır.

 8. Kiracı mukavele müddetinin son ayı içinde kiralanan şeyi görmek için gelen taliplerin gezip görmesine ve vasıfların tetkik etmesine karşı koyamaz.

 9. Kira müddeti bittiği halde kiralanan şeyi boşaltmadığı taktirde kiracı mal sahibinin bundan doğacak zarar ve ziyanı tazmin edecektir.

 10. Kontratoya yapıştırılması icap eden damga pulları ve kontrat bedel harçları ve belediye ve noter dairelerine ödenecek harç ve resimler kiracıya aittir.

 11. Kiracının yahut kendisiyle birlikte yaşayan kimselerin yahut işçilerin sıhhati için ciddi bir tehlike teşkil edecek derece ve mahiyette bulunmayan şeyler kiracı için kiralanan şeyi tesellümden imtina ve kira müddeti içinde zuhuru halinde kontratı bozmaya ve kiradan bir miktar kesmeye talepte bulunamaz.

 12. Kiracı kiralanan şeyin içinde ve dışında yaptıracağı tezyinat masrafları kendisine ait olacak ve mukavele müddeti bittiğinde yapılan her türlü masraf için tazminat istemeye hakkı olmamak ve bu gayrimenkul inşaatın tamamı mal sahibinin olacaktır.

 13. Kiracı mal sahibinin rızasını almadan masrafı kamilen kendine ait olmak üzere şehir suyu havagazı ve elektrik alabilecek ve apartmanda umumi anten tesisatı yoksa hususi anten takabilecektir.

 14. Bu sözleşmede yazılı bulunmayan hükümlere ihtiyaç duyulduğunda 6570 sayılı kira kanunu, Medeni Kanunu, Borçlar Kanunu, 634 sayılı kat mülkiyeti kanunu ve diğer yürürlükteki alakalı kanun ve Yargıtay kanunları uygulanır.


Kiracı                                                                                                                                                                                Kiraya Veren

TCKimlik - Ad Soyad                                                                                                                                                      TC Kimlik - Ad SoyadGoogle LogoÇeviri tarafından desteklenmektedir
Google LogoÇeviri tarafından desteklenmektedir